Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus ir Ukrainos Prezidento Leonido Kučmos DEKLARACIJA

2002.03.28

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir Ukrainos Prezidentas Leonidas Kučma,
būdami patenkinti istoriškai susiklosčiusiais draugiškais ir artimais Lietuvos Respublikos ir Ukrainos santykiais,
atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos ir Ukrainos užsienio politikos bendrus strateginius siekius,
atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos ir Ukrainos prezidentų intensyvius santykius, glaudų tarpvyriausybinį bendradarbiavimą ir sąveiką tarp institucijų bei ekspertų, taip pat humanitarinių ryšių aukštą lygį,
pažymėdami abiejų valstybių pasiekimus įtvirtinant demokratijos vertybes, politinius pertvarkymus ir ekonomikos reformas,
remdami Lietuvos tikslą tapti visateise Europos Sąjungos ir NATO nare, taip pat Ukrainos siekį įgyti ES asocijuotos narės statusą ir stiprinti ypatingos partnerystės su NATO santykius,
remdami Ukrainos ketinimą įstoti į PPO,
pažymėdami dviejų šalių regioninio bendradarbiavimo, ypač Baltijos ir Juodosios jūrų regionų bendradarbiavimo matmens plėtojimo, svarbą,
vadovaudamiesi siekiu bendradarbiauti tarptautinėje arenoje ir aktyviai dalyvauti toliau plėtojant naują politinę ir ekonomikos sistemą pasaulyje remiantis JT Įstatų, Helsinkio baigiamojo akto, Europos saugumo chartijos ir kitų ESBO priimtų dokumentų principais, normomis bei įsipareigojimais,
smerkdami bet kokios formos terorizmą, patvirtindami pasirengimą dėti pastangas jo išgyvendinimui bei plėtoti bendradarbiavimą šia kryptimi tiek dvišaliu pagrindu, tiek ir tarptautinėje antiteroristinėje koalicijoje bei tarptautinėse organizacijose,
siekdami geriau išnaudoti dvišalių prekybos ir ekonomikos santykių potencialą,
pareiškia, jog ir ateityje ketina stiprinti Lietuvos Respublikos ir Ukrainos bendradarbiavimą visose srityse, atsižvelgdami į dviejų šalių ir jų tautų interesus.
Siekdami šio tikslo Lietuvos Respublikos ir Ukrainos Prezidentai susitaria:
1. Užtikrinti išsamų reguliarų politinį aukščiausio lygio dialogą, tam įsteigti Lietuvos Respublikos ir Ukrainos Prezidentų tarybą, kuri rinktųsi ne rečiau kaip kartą per metus ir svarstytų svarbiausius dvišalio ir regioninio bendradarbiavimo klausimus.
2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui ir Ukrainos Aukščiausiajai Radai įsteigti Lietuvos ir Ukrainos tarpparlamentinę bendradarbiavimo tarybą.
3. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos ir Ukrainos Vyriausybėms įsteigti Ukrainos ir Lietuvos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo tarybą.
4. Inicijuoti Lietuvos Respublikos ir Ukrainos verslo forumo steigimą, kurio pagrindine užduotimi būtų stiprinti ir toliau plėtoti esamus dvišalius verslo bendruomenių ryšius.
5. Įkurti Lietuvos Respublikos ir Ukrainos intelektualų forumą, kurio pagrindiniu veiklos tikslu taptų dviejų šalių kultūrinių ir mokslo ryšių stiprinimas, ryšių tarp piliečių skatinimas, bendros abiejų tautų istorijos tyrimai.
6. Įdiegti nuolatinių dvišalių konsultacijų aukščiausiu, taip pat ir ekspertų lygiu praktiką, siekiant keistis integracijos į ES patirtimi, užtikrinti šioje srityje tarpusavio paramą.

Lietuvos Respublikos ir Ukrainos Prezidentai yra įsitikinę, kad tokios priemonės skatins bendradarbiavimo tarp dviejų šalių plėtrą bei stiprins dviejų valstybių pozicijas regione ir jų tolesnę integraciją į Europos ir euroatlantines struktūras.

Pasirašyta Kijevo mieste 2002 metų kovo 28 dieną dviem egzemplioriais, ukrainiečių ir lietuvių kalbomis. Abu tekstai yra autentiški.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus
Ukrainos Prezidentas Leonidas Kučma

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.