Archyvinė tinklalapio versija Prezidento Valdo Adamkaus pirmosios kadencijos metu (1998 02 26–2003 02 25)

English version
Prezidento veikla
Metiniai pranešimai
Kalbos
Interviu
Pranešimai spaudai
Pareiškimai
Vizitai
Statistika
Apdovanojimai
Švietimo gairės
Respublikos prezidentas
Biografija
Alma Adamkienė
Laisvalaikis
Prezidento institucija
Istorija
Teisinė aplinka
Prezidentūros rūmai
Rūmų istorija
Virtuali ekskursija

LR Prezidento kalba užsienio valstybių diplomatams

2003.02.16

Ekscelencijos ambasadoriai,
Gerbiamieji diplomatinių misijų vadovai,
Ponios ir ponai,

Sveikinu susirinkus į mūsų tradicinį susitikimą Vilniuje. Džiugu, kad šią išskirtinę Lietuvos valstybei dieną esame kartu. Jūsų šalių parama buvo svarbi kuriant Lietuvos valstybę, ir šią solidarumo dvasią stengiamės išsaugoti.

Solidarumo jėgą vėl patyrėme praėjusiais metais. Sprendimais išplėsti Europos Sąjungą ir NATO atverstas naujas Europos ir galbūt viso pasaulio raidos puslapis. Nėra abejonių, kad saugumo ir stabilumo zona plečiasi visomis kryptimis, užpildydama istorijos lūžiuose atsivėrusias spragas. Ir labai svarbu, kad šis procesas nesustotų.

Tai ypač aktualu šiandien, kai ideologines Šaltojo karo linijas keičia naujos. Jos brėžiamos ne žemėlapyje, o mūsų sąmonėje, mūsų vertybėse. Laisvė ir baimė, įstatymas ir teroras, bendradarbiavimas ir nepaklusnumas tarptautiniam įstatymui – šios takoskyros pastaruoju metu tapo ypač ryškios. Jas įveiksime tik plėtodami saugumą, stabilumą ir bendradarbiavimą.

Šia prasme NATO ir Europos Sąjungos plėtra – tai lauktas ir kartu - istorinis žingsnis. Prahoje ir Kopenhagoje Vidurio ir Rytų Europa pakviesta kurti naują, šiuolaikinį pasaulį, pagrįstą integracija ir bendromis vertybėmis. Tikimės, kad mūsų valstybės sklandžiai įsilies į šį procesą ir jį praplės didesne kultūrinių bei socialinių akcentų įvairove.

Plėtra buvo ir bus Europos permainų, jos stiprėjimo variklis. Europos Sąjunga užsibrėžė tikslą tapti savarankiška ir įtakinga pasaulio jėga, ir mes šią kryptį visokeriopai remiame. Naują, pasaulinę savo kokybę Europos Sąjunga pasieks tik dar labiau vienydamasi ir šalindama kliūtis bendradarbiavimui.

Viena didžiausių kliūčių – dabartinių ir būsimųjų Europos Sąjungos šalių skirtingos socialinės ir ekonominės galimybės. Plečiantis Sąjungai Vidurio ir Rytų Europoje keleriopai išaugo prekyba, suaktyvėjo ūkinė veikla. Vien Lietuvos ūkis praėjusiais metais išaugo beveik 6 procentais. Tačiau to maža, kad kiekvienas pilietis pajaustų savo kasdieninio gyvenimo pagerėjimą.

Ne paslaptis, jog tam, kad pasivytume Europą, reikia ypač didelių investicijų. Todėl labai vertiname Europos Sąjungos valią ir solidarumą, parodytą derybose dėl narystės. Europos Sąjungoje Lietuva ir kitos regiono valstybės siekia socialinės bei politinės darnos, kurią užtikrintų didėjanti struktūrinė parama ir stiprinamos Bendrijos institucijos.

Būsimajame Europos Sąjungos pasienyje reikia naujų ir modernių kelių bei geležinkelių, didesnės paslaugų įvairovės. Europos Sąjungoje būtina išsaugoti ir išplėsti susiklosčiusius regioninius ryšius. Tai uždaviniai, kuriuos kartu turės spręsti dabartinės ir naujosios Europos Sąjungos šalys. Savo ruožtu Lietuva, kaip ir kitos naujosios narės, suvokia ir savo didžiulę atsakomybę dirbant vieningos Europos labui.

Ponios ir ponai,

Prahos ir Kopenhagos sprendimais nužymėta Europa dar nėra užbaigta. Manau, tai būtina akcentuoti. Europos saugumas, gerovė bei tarptautinė įtaka ir toliau labai priklausys nuo jos bendradarbiavimo su artimiausiais kaimynais ir regionais. Tai išbandytas kelias, tai Europos dabarties ir ateities pamatas.

Europos ir Amerikos bendradarbiavimas šiandien daro didžiulę įtaką pasaulio raidai. Jį būtina tęsti, užtikrinant tarptautinį saugumą, kovojant su terorizmu, sprendžiant pasauliui grėsmę keliančių diktatoriškų režimų nuginklavimo uždavinius. Mūsų regiono valstybės, kurių gyvenimas XX amžiuje buvo pažymėtas nelaisvės ir priespaudos ženklu, gerai žino, kad su diktatoriais taikstytis negalima. Ne kartą esu pasisakęs už visas įmanomas taikos išsaugojimo paieškas. Tačiau mes neturime leistis į ginčus ir įrodinėti, kad Irako režimas slepia masinio naikinimo ginklus. Mes žinome, kad Sadamas Huseinas turėjo šiuos ginklus ir būtent jis turi įrodyti, jog tų ginklų nebėra. Iki šiol vykstantis pasaulio bendrijos kantrybės bandymas turi ribas, kurias peržengus taikiai konfliktą išspręsti gali būti nebeįmanoma. Esu tikras, kad šiuo klausimu Jungtinės Valstijos ir Europa privalo rasti ir ras bendrą sprendimą. Lietuva, kaip ir kitos būsimosios Europos Sąjungos ir NATO narės, prisidės prie tarptautinės bendrijos pastangų. Mes taip pat sieksime stiprinti transatlantinį ryšį, kad jis taptų ne tik XX-ojo, bet ir XXI-ojo amžiaus pamatine vertybe.

Ponios ir ponai,
Vienas svarbiausių Lietuvos užsienio politikos prioritetų – gerų santykių su kaimynais plėtojimas. Esu tikras, kad mūsų patirtis šioje srityje yra naudinga ne tik regiono, bet ir besivienijančios Europos mastu. Lietuva aktyviai dalyvavo konsultacijose ir derybose su Europos Sąjunga bei Rusija tranzito į Kaliningrado sritį klausimais, kurios parodė, kad vadovaujantis solidarumo, interesų derinimo ir gerų kaimyninių santykių principais galima išspręsti labai sudėtingas problemas. Esame suinteresuoti ir ateityje svariai prisidėti prie Europos Sąjungos ir Rusijos bendradarbiavimo įvairiose srityse. Kaip jau ne kartą esu pažymėjęs. Lietuva ir toliau rems Ukrainos siekiu įsijungti į Europos struktūras.

Europos Sąjunga ir NATO negali pamiršti savo “naujųjų kaimynų”. Šios tautos ne vieną šimtmetį buvo atkirstos nuo savo šaknų, kurios – ne paslaptis – priklauso bendrajam Europos paveldui. Jų pastangas sugrįžti į europinę šeimą ir joje įsitvirtinti reikia visokeriopai remti. Tam tikslui Lietuva ketina aktyviai išnaudoti susiklosčiusius dvišalius ryšius bei regioninio bendradarbiavimo struktūras. Tam naujų galimybių suteikia Lenkijos Prezidento Aleksandro Kwasniewskio iniciatyva dėl glaudesnio Višegrado ir Vilniaus dešimtuko valstybių bendradarbiavimo.

Lietuva jau prisideda prie euroatlanto pastangų stiprinti taiką ir bendradarbiavimą Balkanuose, Kaukaze, Vidurio Azijoje. Tikiu, kad stiprėjanti Lietuva ir stiprėjanti Europa dar labiau išplės ryšius su kitų pasaulio žemynų ir regionų valstybėmis.

Ponios ir ponai,

Neseniai Lietuvoje įvykę Prezidento ir savivaldybių rinkimai patvirtino mūsų valstybės demokratinę brandą. Lietuva eina keliu, kurį pasirinko daugiau kaip prieš dešimtmetį – laisvės, demokratijos, rinkos ekonomikos ir pilietinės visuomenės keliu. Esu tikras, kad Lietuvos įsitvirtinimas Europos ir euroatlantinėse struktūrose vyks sėkmingai, kad ir toliau bus tęsiamas aktyvus regioninis bendradarbiavimas. Baigdamas savo, kaip Lietuvos Respublikos Prezidento, kadenciją, noriu pabrėžti, jog ir ateityje sieksiu aktyviai dalyvauti tarptautiniuose reikaluose.

Visus šiuos penkerius metus man buvo labai malonu ir įdomu su Jumis dirbti. Už tai nuoširdžiai Jums dėkoju. Matau, kaip per tą laikotarpį sustiprėjo Lietuva, kaip suaktyvėjo jos tarptautinis bendradarbiavimas ir išsiplėtė mūsų visų akiratis. Tai ir Jūsų didelis nuopelnas.

Naudodamasis šia proga norėčiau pasidžiaugti intensyviu bendradarbiavimu ir užsimezgusiais nuoširdžiais asmeniniais ryšiais su Jūsų atstovaujamų valstybių vadovais, susitikimais su kultūros, verslo ir jaunimo atstovais. Tikiuosi, kad tai padidino tarpusavio supratimą, suartino Lietuvą ir kitas valstybes bei nubrėžė bendradarbiavimo gaires ateičiai.

Norėčiau Jus pakviesti ir toliau taip aktyviai domėtis Lietuva, padėti mūsų vadovams ir mūsų žmonėms siekti glaudesnio tarptautinio bendradarbiavimo. Mūsų tikslas – vieninga Europa taikiame pasaulyje. Tikiu, kad tuo suinteresuotos ir Jūsų valstybės.

Ačiū už dėmesį.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Paruošė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.